Typografická beseda

Stanovy 2021-2026

Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
S T A N O V Y
TYPOGRAFICKÉ BESEDY
odborového svazu zaměstnanců polygrafické výroby
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
ze dne 27. 3. 1990,
ve znění všech pozdějších změn schválených valnou hromadou dne 27. 10. 2020
Poslání a úloha svazu
Typografická Beseda – odborový svaz zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je jako odborová organizace nositelem právní subjektivity a nezávislou, dobrovolnou, zájmovou organizací. Ve své činnosti navazuje na tradice svého založení v roce 1862, násilně přerušované v letech 1939, 1948 a 1968 a tradice všech organizací svých stavovských předchůdců. Typografická Beseda (jako odborový svaz dále jen TB) je odborovou organizací otevřenou všem zaměstnancům v polygrafické výrobě, občanům, kteří v ní v minulosti pracovali, jsou s ní určitým způsobem spjati anebo s ní sympatizují. Ve své činnosti hájí především práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti pracovněprávní, sociální, vzdělávací.
1. Hlavním posláním TB je důsledná obhajoba práv a oprávněných zájmů zaměstnanců
v polygrafické výrobě.
2. TB se účastní svými návrhy a stanovisky jednání s příslušnými orgány a institucemi
v otázkách mzdových, sociálních, pracovněprávních, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
výchovy polygrafického dorostu a o všech dalších otázkách, týkajících se zájmů
zaměstnanců polygrafické výroby. Vypracovává vlastní systém podpor podle možností a
v rozsahu, který umožňuje odvod členských příspěvků.
3. TB provádí samostatnou odborovou politiku, uplatňuje své právo konzultace a připomínek
pro zachování možností svých členů na zaměstnání a spravedlivou mzdu za práci.
4. Při prosazování práv a oprávněných zájmů svých členů využívá TB všech zákonných
prostředků, včetně stávky.
5. TB poskytuje svým členům bezplatně právní poradenství podle Řádu právní pomoci.
6. TB zabezpečuje v rámci svých finančních možností odbornou a odborovou výchovu svých
členů a funkcionářů konáním přednášek, seminářů a školení o pracovněprávních otázkách
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
a technických novinkách.
7. TB navazuje přímé styky s odborovými organizacemi jiných států a spolupracuje s nimi na
základě vzájemných dohod. TB má právo být členem mezinárodních odborových organizací
a profesních sdružení podle rozhodnutí svých vrcholových orgánů.
8. TB může vstupovat do sdružení a asociací s ostatními odborovými svazy; vždy však po
přechozím schválení tohoto kroku vrcholovými orgány TB.
I.
Název, sídlo a působnost odborové organizace
1. Název odborové organizace: Typografická Beseda – odborový svaz zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zkráceně Typografická Beseda, popř. TB
2. Sídlo: Klatovská 76, 301 00 Plzeň
3. IČ: 006 76 373
4. Působnost: Typografická Beseda působí na území České republiky
II.
Členství v Typografické Besedě
1. Členem TB může být každý, kdo je v pracovním, zaměstnaneckém, učebním nebo obdobném
poměru v polygrafické výrobě a každý, kdo projeví o členství zájem, ztotožňuje se
s programem a stanovami TB, chce se podílet na jejich realizaci a řádně platí stanovené
členské příspěvky.
2. Čestné členství může být uděleno osobám, které svojí činností, prací nebo jednáním
významně prospěli cílům TB, obsaženým v jejich dokumentech, nebo výrazně přispěli
k rozvoji polygrafie.
3. O přijetí za člena ZO TB rozhoduje členská schůze (konference) základní organizace nebo
z jejího pověření závodní výbor. Členství vzniká schválením přijetí na základě podané
přihlášky dnem zaplacení prvého příspěvku.
4. O přijetí čestného člena rozhoduje valná hromada. Uděluje se zásadně při slavnostních
příležitostech a je předáváno osobně předsedou TB. Čestné členství není vázáno na odvod
členských příspěvků.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
5. Do doby členství se započítává doba výkonu základní vojenské služby nebo doba náhradní
civilní služby a doba členství v předchozích odborových organizacích, pokud přerušení
členství nepřesáhlo dobu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných
případech může být rozhodnuto orgánem, který člena přijímá, o započítání členství z jiného
odborového svazu, příp. z jiných důvodů.
6. Pozastavení členství:
osobám, dlouhodobě pověřeným řízením podnikatelských subjektů a podnikatelům bude
pozastaveno členství v TB na dobu neurčitou. V případě návratu do běžného pracovního
poměru jim budou (v případě souhlasu přijímacího orgánu TB) započtena příslušná léta
dřívějšího členství v Typografické Besedě. V případě zájmu mohou požádat o individuální
členství.
7. Odchodem do důchodu členství nezaniká. Pokud důchodci členství z jakéhokoliv důvodu
zaniklo, může požádat znovu o přijetí.
8. Členství zaniká:
– vyloučením,
– ukončením členství pro neplacení členských příspěvků,
– úmrtím člena,
– zánikem odborové organizace u zaměstnaneckého subjektu, pokud člen nepožádá
o individuální členství.
9. Člen může být vyloučen pro hrubé porušení stanov, jednacího řádu, závažného usnesení,
zájmů TB nebo mu může být ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků po dobu
delší 3 měsíců. Člen může požádat o znovupřijetí. Orgánem, který rozhoduje o vyloučení
a důvodech pro vyloučení, je orgán, který člena přijal, v případě jeho zániku přechází právo
posouzení důvodů na kolegiální shromáždění.
10. Čestné členství může být odejmuto valnou hromadou nebo kolegiálním shromážděním pro
hrubé porušení zásad, na jejichž základě bylo uděleno, pokud nebylo uděleno doživotně.
III.
Individuální členství
1. Individuální členství vzniká na základě písemné přihlášky podané v sídle TB schválením
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
kolegiálním shromážděním a zaplacením členského příspěvku. Individuálním členem se může stát dosavadní člen TB organizovaný v ZO, člen jiného odborového svazu nebo ten, kdo dosud nebyl odborově organizován. Přihlášky se podávají bez udání důvodu změny zapojení.
V případě, že individuální člen přechází ze ZO TB, ověří TB důvod zániku jeho členství v této ZO. Při přechodu člena ze ZO TB nebo jiného odborového svazu rozhodne kolegiální shromáždění o zápočtu let podle zaplacených členských příspěvků.
2. Veškerá práva a povinnosti individuálního člena musí být respektována takovým způsobem,
aby (pokud si to člen přeje) byla zachována anonymita členství v TB vůči třetím osobám
a institucím.
3. Individuální člen se podílí stejnoměrně na výhodách členů TB a na využívání finančních
prostředků.
4. Individuální člen může volit a být volen do orgánů TB. Svazové pracoviště TB organizuje
pro tyto členy účast na výběru a volbě delegátů na valnou hromadu.
5. Ukončení individuálního členství se řídí stanovami.
IV.
Práva a povinnosti člena
1. Všichni členové TB jsou si rovni. Mají stejná práva a povinnosti, pokud v těchto stanovách,
příp. v dalších závazných dokumentech TB není upraveno jinak.
2. Člen má právo:
– volit a být volen do všech orgánů TB,
– uplatňovat právo kritiky a kontroly, dotazů, podnětů a stížností,
– požadovat na orgánech TB ochranu a podporu svých práv a oprávněných zájmů
v případech, kdy zaměstnavatel poruší pracovní smlouvu, pracovní řád, kolektivní
smlouvu, platné předpisy v otázkách pracovněprávních, mzdových, ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci apod.,
– osobně se účastnit jednání, na němž příslušný orgán TB rozhoduje o jeho činnosti nebo
chování. Příslušný odborový orgán TB je povinen člena na toto jednání pozvat,
– využívat sociální, kulturní, sportovní, rekreační a jiná zařízení, provozovaná, spravovaná
nebo pronajímaná odborovými svazy,
– žádat o poskytnutí všech schválených forem podpory v nezaviněné sociální tísni,
– na pomoc při zprostředkování zaměstnání a možnosti rekvalifikace při nezaviněné změně
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
zaměstnání.
3. Člen je povinen:
– dodržovat stanovy a další závazné dokumenty TB,
– aktivně se podílet na prosazování a uskutečňování společných cílů TB, programu své
základní organizace a plnit usnesení jejich orgánů,
– platit pravidelně měsíčně členské příspěvky ve stanovené výši a chránit odborový majetek.
V.
Organizační členění
Organizační členění TB je dvoustupňové. Základní organizace u podnikatelského nebo jiného právního subjektu (případně individuální člen) – orgány TB. V regionech, kde u více zaměstnavatelů nemůže základní organizace TB vzniknout a nebo vyvíjet vlastní činnost u podnikatelských subjektů, je možné založit místní základní organizaci TB.
Základní organizace:
1. Základním článkem organizační struktury TB je základní organizace, vytvářená zpravidla
v rámci jedné firmy nebo podnikatelského subjektu, popř. jako základní organizace místní.
Odborové organizace vznikají sdružením nejméně tří občanů, přičemž alespoň jeden musí
být starší 18 let při splnění a dodržení příslušných ustanovení právních předpisů, týkajících
se právního postavení odborových organizací a Stanov Typografické Besedy.
2. Základní organizace TB má právní subjektivitu v rozsahu pravomocí delegovaných
Typografickou Besedou jako odborovým svazem s právní formou odborové organizace
a své působnosti v souladu s těmito stanovami a dalšími závaznými dokumenty TB.
3. Členství v TB je otevřeno každé základní odborové organizaci, která se přihlásí k programu
a stanovám TB. O jejím vstupu rozhoduje kolegiální shromáždění. Den, který určí kolegiální
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
shromáždění, je dnem vstupu ZO do TB. Datem vstupu vzniká povinnost první splátky
členských příspěvků. Právně pak základní organizace vzniká dnem následujícím po dni,
v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci oznámení o jejím založení. Každá
základní odborová organizace je povinna používat vlastní IČ, které jí přidělil příslušný orgán
veřejné moci.
4. Vystoupit z Typografické Besedy může každá ZO písemným oznámením kolegiálnímu
shromáždění po splnění všech svých právních a finančních závazků vůči TB a třetím
osobám. Vystoupení nebo ukončení činnosti ZO musí být oznámeno kolegiálnímu
shromáždění prostřednictvím svazového pracoviště minimálně 30 dnů předem. Odborová
organizace právně zaniká výmazem z veřejného rejstříku vedeného příslušným orgánem
veřejné moci. Tomuto výmazu musí předcházet rozhodnutí členské schůze (konference) o
ukončení činnosti odborové organizace, vypořádání majetku a následná likvidace, není-li
právního nástupce.
5. Zanikne-li ZO TB vlastním rozhodnutím, rozhodne před svým zánikem o vypořádání svého
majetku a vypořádání právních a finančních závazků vůči TB a třetím osobám. Nerozhodne-
-li o tom, přechází její majetek dnem zániku ZO na TB. Za porušení svých závazků
odpovídají základní odborové organizace celým svým majetkem.
Typografická Beseda neručí za závazky svých odborových organizací a odborové organizace
neručí za závazky Typografické Besedy.
6. Porušuje-li základní organizace hrubým způsobem program, cíle nebo stanovy TB nebo
neuhradí-li vědomě příspěvky ve stanovené výši po dobu 3 měsíců, rozhodne kolegiální
shromáždění o jejím dalším členství v TB a o formě řešení úhrady pohledávek. Obdobně
rozhodne, zanikne-li podnikatelský subjekt, u něhož ZO TB působila, nebo ztratí-li členskou
základnu.
7. Základní organizace plní funkci příslušného odborového orgánu ve smyslu ustanovení
pracovněprávních předpisů v rámci organizační jednotky zaměstnavatele, v níž působí.
Právní úkony činí a jménem základní organizace jedná její předseda (důvěrník ZO),
v zákoně stanovených případech společně s dalším členem závodního výboru ZO TB.
8. Základní organizace pracuje iniciativně a samostatně. Pokud není ve stanovách či v dalších
závazných dokumentech TB stanoveno jinak, jsou rozhodnutí ZO konečná. V případě
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
rozhodování o prodeji nemovitosti si závodní výbor ZO TB vyžádá stanovisko kolegiálního
shromáždění. V případě souhlasu s odprodejem bude zpracována smlouva mezi svazem
a příslušnou ZO TB, která bude obsahovat konkrétní smluvní podmínky úhrady odborových
dotací, pohledávek a výši odvodu (nejméně 10 %) finančních prostředků na svaz, po splnění
finančních a daňových závazků. Rozhodnutí základní organizace nesmí být v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy a se stanovami a dokumenty TB.
9. Nejvyšším orgánem základní organizace je členská schůze (konference), která rozhoduje
o způsobu voleb závodního výboru a revizní komise, či revizora účtu.. Dále rozhoduje
o všech důležitých otázkách života a práce organizace (schvaluje např. návrh kolektivní
smlouvy, návrh vývoje mezd, zásadní sociální opatření, rozpočet ZO, vyhlášení stávky
v organizaci, kde působí podle pokynů pro její provádění apod.).
10. V případech, kdy v rámci kolektivního vyjednávání nemůže základní organizace prosadit
své reálné a oprávněné požadavky a vyčerpala všechny možnosti jednání, požádá o pomoc
orgány TB, které jsou povinny podporovat a prosazovat oprávněné zájmy jednotlivých
základních organizací i za pomoci zprostředkovatele nebo rozhodce.
11. Základní organizace hájí zájmy svých členů zejména v těchto oblastech:
– dodržování kolektivních smluv, pracovních smluv, pracovněprávních předpisů a předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
– mzdových a sociálních požadavků,
– odměňování podle odbornosti a výkonu,
– hmotné pomoci v případech nezaměstnanosti, sociální tísně a při organizovaných
stávkách.
12. Ve vícesměnných provozech nebo v základních organizacích s velkým počtem členů se
místo schůze členů může konat konference.
13. Členská schůze (konference) se schází podle potřeby tak, aby byla zajištěna plynulá činnost
základní organizace TB. Členská schůze (konference) je schopna usnášení, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů nebo zvolených delegátů. Usnáší se nadpoloviční většinou
přítomných členů nebo dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Členská schůze
(konference) může přenést některé své pravomoci v rámci stanov TB na příslušný závodní
výbor základní organizace TB.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
14. Výroční členská schůze (konference) se koná nejméně jednou za rok. Hodnotí činnost
základní organizace, schvaluje zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise, či revizora
účtu a rozpočet.
15. Závodní výbor je výkonným orgánem základní organizace. V organizacích s méně než 25
členy jím může být volený důvěrník ZO. O počtu členů závodního výboru a o způsobu volby
závodního výboru a předsedy (příp. důvěrníka ZO) rozhoduje členská schůze (konference).
16. Funkční období závodního výboru je obvykle šestileté.
17. Závodní výbor rozhoduje o všech otázkách spojených s činností základní organizace
s výjimkou těch, které jsou svěřeny do výlučné pravomoci členské schůze (konference),
nebo podléhají rozhodnutí nebo schválení kolegiálním shromážděním Typografické Besedy.
18. Závodní výbor ZO TB nese v plné šíři právní a finanční zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
a usnesení orgánů ZO – členské schůze nebo konference.
19. Závodní výbor ZO TB zodpovídá za včasné vybírání členských příspěvků ve stanovené výši
a pravidelný odvod určené části příspěvků do rozpočtu Typografické Besedy.
20. V případě, že člen závodního výboru se vzdá své funkce nebo je z ní rozhodnutím členské
schůze (konference) odvolán, rozhodne členská schůze (konference) současně o způsobu
doplnění závodního výboru novým členem.
21. Závodní výbor je schopen usnášení při účasti dvou třetin členů. Usnáší se nadpoloviční
většinou přítomných členů.
22. Základní organizace může podle potřeby svých členů ustavit odborové úseky. Současně
stanoví jejich práva, povinnosti a rozsah působnosti. V čele odborových úseků stojí volení
úsekoví důvěrníci.
23. Závodní výbor řídí úsekové důvěrníky, informuje je o své činnosti a podle potřeby svolává
jejich aktiv.
24. V podnicích, které se člení na organizační jednotky s vlastními základními organizacemi,
může být dohodou těchto organizací vytvořen koordinační odborový orgán TB
k projednávání společných odborových záležitostí (kolektivní smlouva, sociální fond,
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
FKSP apod.).
Orgány Typografické Besedy:
1. Nejvyšším orgánem TB je valná hromada, kterou svolává kolegiální shromáždění jednou za
šest let. Delegáty volí základní organizace a kolegiální shromáždění. Valná hromada volí
předsedu, kolegiální shromáždění a revizní komisi, resp. revizora účtu. Pokud se valná
hromada TB koná distančním způsobem, potom valná hromada volí i místopředsedu TB
a předsedu revizní komise, pokud není zvolen pouze revizor účtu. Funkční období
předsedy, místopředsedy, kolegiálního shromáždění a revizní komise, či revizora účtu je
šestileté. V období mezi valnými hromadami řídí práci TB kolegiální shromáždění. Právní
úkony činí a jménem TB jedná v souladu s rozhodnutím kolegiálního shromáždění
předseda.
2. Valná hromada projednává a schvaluje cíle, stanovy, program, základní dokumenty, postup
a činnost TB a jejích orgánů. Valná hromada rozhoduje o výši členských příspěvků,
odváděných do rozpočtu Typografické Besedy.
3. Požádá-li o to nadpoloviční většina základních organizací, nebo nadpoloviční většina
členské základny TB, nebo 4/5 členů kolegiálního shromáždění, je kolegiální shromáždění
povinno svolat mimořádnou valnou hromadu TB do 3 měsíců od podání žádosti. Před
rozhodnutím kolegiálního shromáždění má každá ZO povinnost doložit seznam a počet
řádných (řádně platících) členů.
4. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny zvolených delegátů.
Delegáti jsou voleni podle klíče předem vydaného a schváleného kolegiálním
shromážděním.
5. Valná hromada rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím,
přítomných v době hlasování. Základní dokumenty, platné pro celé šestileté funkční
období, a usnesení valné hromady se schvalují dvoutřetinovou většinou delegátů s hlasem
rozhodujícím, přítomných v době hlasování. Valná hromada rozhoduje také o způsobu
hlasování.
6. Při volbách do orgánů TB je zvolen ten kandidát, který dostal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů; při více kandidátech je zvolen kandidát s větším počtem hlasů.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
7. Kolegiální shromáždění zastupuje a hájí zájmy a práva členů TB vůči příslušným státním
orgánům, zaměstnavatelům a jejich institucím. Odpovídá za plnění programu, cílů
a usnesení valné hromady TB.
8. Kolegiální shromáždění je schopno usnášení, jsou -li přítomny alespoň 2/3 jeho členů.
Rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných. Způsob volby a hlasování si stanoví.
9. V čele Typografické Besedy stojí předseda jako statutární zástupce, který vůči třetím
osobám jedná a vystupuje jejím jménem. Při slavnostních příležitostech má předseda právo
nosit slavnostní šerpu TB.
10. Operativní úkoly, vyplývající z běžné činnosti, zajišťuje předseda.
11. Kolegiální shromáždění a předseda TB nenese právní a finanční odpovědnost, ani právní,
finanční a daňové důsledky za nesprávná nebo neoprávněná rozhodnutí a usnesení ZO TB
a jejích orgánů.
12. Před skončením volebního období je kolegiální shromáždění povinno v dostatečném
časovém předstihu organizačně připravit konání valné hromady TB, zajistit vypracování a
předložit ZO k projednání základní materiály TB, sestavit návrh kandidátů nového
kolegiálního shromáždění, revizní komise a stanovit pro ZO TB klíč k volbě delegátů
podle aktuálního stavu členské základny a v rozpočtu příslušného roku pravidelného
konání valné hromady zabezpečit finanční prostředky pro její řádný průběh.
VI.
Hospodaření svazu
1. Základní organizace TB je nositelem právní subjektivity delegované TB jako odborovým
svazem s právy a povinnostmi vlastníka majetku základní organizace. Od majetku ZO se
liší majetek TB – odborového svazu, spravovaný kolegiálním shromážděním v souladu
s rozpočtem a pravidly hospodaření TB. Tento majetek není v podílovém spoluvlastnictví
členů TB a při oddělení části členů TB, příp. skončení jejich členství, se nedělí.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
2. Majetek ZO TB je v průběhu její existence a činnosti nedělitelný a při vystoupení nebo
zrušení členství nevzniká členovi nárok na podílové vypořádání.
Majetek ZO se skládá:
– z majetku, který vykazovala ZO k 31.12. příslušného roku podle účetní uzávěrky,
– z majetku, získaného z členských příspěvků,
– z majetku, získaného z jiných právních důvodů.
3. Společný majetek TB se skládá:
– z majetku, který vykazovala TB k 31.12. příslušného roku podle účetní uzávěrky,
– z poměrného podílu na společném odborovém majetku,
– z příslušné částky členských příspěvků odváděných ZO a z příspěvků individuálních
členů,
– z výnosů, příp. prodeje movitého i nemovitého majetku TB, příp. z majetku, s kterým
orgány svazu podle obecně závazných předpisů hospodaří,
– z výnosů kulturní, sportovní a jiné činnosti, z darů, úroků apod. (po zdanění),
– z majetku, získaného z jiných právních důvodů.
4. TB hospodaří samostatně svými finančními prostředky na základě rozpočtu schváleného
kolegiálním shromážděním tak, aby účelně, hospodárně zabezpečovala svou činnost,
zejména sociální, kulturní, výchovnou a organizační. Rozvržení výnosu a výši členských
příspěvků stanoví pravidla hospodaření TB, které schválila valná hromada, nebo o jejichž
úpravě rozhodlo kolegiální shromáždění.
5.Základní organizace hospodaří svými finančními prostředky a majetkem samostatně,
v souladu se stanovami a zásadami hospodaření ZO podle schváleného rozpočtu.
6. Dodržování rozpočtu, účelné vynakládání prostředků a hospodaření movitým i nemovitým
majetkem kontrolují pravidelně revizní komise. Každá ZO TB i individuální člen TB má
právo požadovat zdůvodnění a vysvětlení k výsledkům hospodaření od všech orgánů TB.
VII.
Revizní komise,
revizor účtu
1. Revizní komise, popř. revizor účtu jsou nezávislými orgány a zřizují se na úrovni základních
organizací a na úrovni Typografické Besedy jako odborového svazu s právní formou
odborové organizace.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
2. Revizní komise TB, popř. revizor účtu TB kontroluje zejména:
– plnění usnesení valné hromady, kolegiálního shromáždění a základních organizací, týkající
se hospodaření a majetku,
– čerpání rozpočtů,
– placení členských příspěvků a jejich evidenci,
– správnost a účelnost vynakládaných prostředků,
– hospodaření movitým a nemovitým majetkem, ,
– vedení výkazů a účtování.
3. Revizní komise ZO TB, popř. revizor účtu ZO TB kontroluje zejména:
– plnění usnesení členské schůze nebo konference ZO,
– plnění rozhodnutí kolegiálního shromáždění, týkající se ZO,
– placení členských příspěvků, jejich evidenci a správný a včasný odvod na Typografickou
Besedu jako odborový svaz s právní formou odborové organizace
– čerpání schválených rozpočtů,
– správnost a účelnost vynakládaných prostředků,
– hospodaření movitým a nemovitým majetkem,
– vedení výkazů a účtování,
– plnění povinností ZO vůči třetím osobám – zejména finančním a daňovým subjektům.
4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
5. Revizní komise, či revizor účtu rozhodují obdobným způsobem jako orgány, kterými byly
ustaveny.
VIII.
Smírčí řízení
K projednání sporu jak mezi členem a vlastní ZO TB, tak mezi ZO TB a orgány TB ustaví kolegiální shromáždění smírčí komisi. Volená smírčí komise je maximálně 5členná a volí ze svého středu předsedu. Komise pracuje podle platných předpisů, svého jednacího řádu a závazných dokumentů TB. Člen komise může být některou ze stran sporu odmítnut pro podjatost. Proti rozhodnutí smírčí komise se lze odvolat ke kolegiálnímu shromáždění. Člen kolegiálního shromáždění nemůže být členem smírčí komise ve sporu mezi ZO TB a Typografickou Besedou jako odborovým svazem s právní formou odborové organizace.
IX.
Zvláštní ustanovení
1. Ochrana funkcionářů:
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
ochrana odborového funkcionáře je jednou ze základních morálních povinností každého
člena základní organizace i odborového svazu – Typografické Besedy. Kdo vykonává nebo
vykonával odborářskou funkci, má právo na ochranu před diskriminací a jinými
neoprávněnými postihy ze strany zaměstnavatele; rovněž v době výkonu funkce a po
stanovenou dobu po jeho skončení s ním nemůže být rozvázán pracovní poměr v případě
nesouhlasu příslušného odborového orgánu, pokud nebude právními předpisy stanoveno
jinak.
2. Při jakýchkoliv změnách v zařazení, ve mzdě apod., které vykazují znaky diskriminačního
jednání v neprospěch odborového funkcionáře, si vyhrazují odborové orgány právo na
nesouhlas. Funkcionář, který již funkci nevykonává a domnívá se, že je nepříznivě
posuzován pro svou dřívější odborovou činnost, má rovněž právo požádat o ochranu
závodní výbor.
3. Závodní výbor je povinen ve všech případech neoprávněných zásahů nebo diskriminace
odborového funkcionáře záležitost řádně prošetřit a projednat se zaměstnavatelem.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Statutárním orgánem TB je kolegiální shromáždění a statutárním orgánem ZO TB je závodní
výbor, příp. důvěrník základní organizace. Jménem TB vystupuje a navenek jedná předseda
TB jako statutární zástupce. Kolegiálním shromážděním v případě nepřítomnosti předsedy
TB může být dočasně pověřen k jednání a zastupování TB navenek některý ze členů
kolegiálního shromáždění. Předseda může pověřit jednáním na základě pověřovací listiny
i další osoby.
2. Podpisové právo za odborový svaz TB má předseda nebo osoby jím zmocněné.
3. Všechny stupně orgánů základních a místních odborových organizací Typografické Besedy,
jakož i všechny stupně svazových orgánů Typografické Besedy mají možnost jednat
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020
a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
4. Stanovy jsou závazné pro všechny členy TB a její právní subjekty.
5. Změnu ve stanovách může provést pouze valná hromada, v mimořádných neodkladných
případech také kolegiální shromáždění.
6.Odborový svaz TB je oprávněn se souhlasem odborových organizací za odborové organizace
komunikovat a právně jednat s příslušným rejstříkovým soudem.
7. Výklad stanov přísluší kolegiálnímu shromáždění.
8. Historickým znakem TB je “bájný pták Noh” se dvěma tiskařskými tampony. Barvami TB
jsou barvy bílá, černá a zlatá.
9. Stanovy Typografické Besedy nabyly platnosti a účinnosti dne 27. 10. 2020 schválením
valnou hromadou TB. Tímto datem končí platnost předchozího znění stanov.
Stanovy TB platné a účinné od 27. 10. 2020

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda