Typografická beseda

Program OS TB 2014-2018

Program Typografické Besedy pro léta 2014 – 2018 Preambule Odborový svaz Typografická Beseda ( dále jen Typografická Beseda) chce i nadále vystupovat jako dobrovolný, otevřený a samosprávný subjekt, který je zcela nezávislý politicky, ekonomicky a organizačně na státních i nestátních institucích. Je si vědoma svých tradic, které ji zavazují a na které se snaží navázat. Základem programu je podpora rozvíjení demokratické občanské společnosti s rovnováhou sociálních, ekologických a etických hledisek s prosperující ekonomikou. Program svazu je založen na demokratickém rozhodování základních organizací a na vnitrosvazových vztazích, zaručujících, že činnost svazu bude vyjadřovat nejvlastnější zájmy a potřeby jeho členů. Úkolem Typografické Besedy je hájit sociální, mzdové a pracovní nároky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a opodstatněné profesní zájmy svých členů. Typografická Beseda prosazuje zájmy svých členů a předkládá v tomto směru příslušné návrhy a stanoviska. Typografická Beseda považuje za nezbytné hájit oprávněné požadavky zaměstnanců, vyplývajících z kolektivních smluv a pracovního práva. Typografická Beseda bude rozhodně bránit své členy před zlovůlí a porušováním jejich práv a důstojnosti. Bude prosazovat uplatnění práva přístupu k informacím a právo na konzultace zaměstnanců a managementu při rozhodování o otázkách, jež se jich dotýkají. Bude vystupovat proti otevřeným i skrytým formám diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy či barvy pleti, pohlaví, věku, příslušnosti k národní menšině, sociálnímu původu, náboženskému, sociálnímu nebo politickému přesvědčení. Typografická Beseda bude podporovat své členy, kteří budou usilovat o zvýšení kvalifikace, případně rekvalifikace v rámci polygrafie. Pro konkrétní zajištění rozhodujících cílů bude Typografická Beseda: Pracovněprávní oblast – trvat na uzavírání kolektivních smluv jako právního dokumentu, – prosazovat trvalé zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a nepřipustí diskriminaci funkcionářů Typografické Besedy za jejich odborovou činnost, – zajišťovat poskytování kvalifikované právní pomoci, – prosazovat dodržování zákoníku práce a občanského zákoníku, – podporovat s veškerým úsilím vymahatelnost pracovního práva a myšlenku vytvoření pracovních soudů; Mzdová a sociální oblast – zasazovat se v závislosti na růstu životních nákladů o zachování a růst reálných mezd, – vyžadovat právní odpovědnost zaměstnavatelů při nesplnění závazků, vyplývajících z kolektivních smluv, – dbát na zachování sociálního nebo obdobného fondu a jeho vytváření zaměstnavateli, – konzultovat možnosti nemocenského a důchodového připojištění z prostředků zaměstnavatelů pro zaměstnance na úrovni jednotlivých firem, – iniciovat vytváření fondů pro potřeby odborových organizací z prostředků zaměstnavatelů; – Oblast odborové činnosti – zaručovat plnou samostatnost ZO v rozhodování a hospodaření s vlastními finančními prostředky v rozsahu platných dokumentů Typografické Besedy, – zabezpečovat odborné a odborové semináře pro funkcionáře ZO, – vytvářet podmínky individuálního členství ve svazu, – využívat informační systém www.typografickabeseda.cz, Oblast mezinárodní činnosti – vstupovat do kontaktů založených na principech odborové solidarity a profesní příbuznosti se zahraničními odborovými organizacemi, – poskytovat organizační, odbornou a technickou pomoc jednotlivým základním organizacím při navazování kontaktů se zahraničními kolegy.

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda