Právní poradna

Právní novinky 2

Novela zákoníku práce, tj. zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění se některé další zákony, byl publikován v částce 83/2015 Sbírky zákonů České republiky a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2015. Tato novelizace ZP přispěla k posílení právní ochrany zaměstnanců i právního postavení odborových organizací. Na finální podobě novelizace ZP má bezesporu velkou zásluhu ČMKOS. Novela obsahuje  také některá legislativně technická upřesnění. Předložený přehled změn není zdaleka kompletní, předkládáme našim členům pouze výčet toho nejpodstatnějšího z uvedené novely ZP:

  • § 1a odst. 2 ZP  : do vyjádření hodnot, které chrání veřejný pořádek, je, kromě již v tomto odstavci uvedených, zahrnuta také „zásada spravedlivého odměňování zaměstnance
  • v  § 33 odst. 2 ZP se slova „sdružení občanů..“  nahrazují slovy…“spolku, odborové organizace..“ – legislativně technická změna uvádějící pojmy do souladu s novým občanským zákoníkem
  • § 76 odst. 5 ZP se zrušuje, v návaznosti  na tuto změnu se nově v § 77 odst. 4 ZP upravuje jednotně zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce i dohodou o pracovní činnosti (dříve se tato úprava týkala jen dohody o pracovní činnosti).
  • část jedenáctá ZP obsahuje nově komplexní úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy (§ 248-§ 271u ZP), tudíž  problematiky dosavadní náhrady škody, včetně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  Dochází tak k legislativně technické úpravě této oblasti, která z hlediska práv a povinností, předmětu a rozsahu plnění zůstává fakticky oproti původní úpravě beze změn.
  • § 320a ZP je nové významné ustanovení, které stanoví, že náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni …hradí stát na základě dohody v RHSD.
  • Podle nového znění § 322 odst.2 ZP náklady na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem odborové kontroly hradí stát.
  • Nový § 324 ZP stanoví, že „odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby“. Tato právní úprava  je velmi důležitá a má zásadní pozitivní význam ve věci právního postavení odborových organizací vzhledem k připravovanému přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti právnických osob.
  • Část dvanáctá zákona č.205/2015 Sb. zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č.266/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nové je rovněž znění § 365 odst. 1 ZP, týkající se pojištění odp. zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda