Právní poradna

Právní novinky 1

Novelu  zákona  o  zaměstnanosti  přináší  zákon  č. 203/2015 Sb., kterým  se  mění  zákon     č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   Zákon č. 203/2015 Sb. byl publikován stejně jako novela ZP v částce 83/2015  Sbírky zákonů České republiky a nabývá účinnosti rovněž jako novela ZP od 1. 10. 2015.

Zákon č. 203/2015 Sb. přináší kromě dalšího zásadní změnu spočívající v právní úpravě příspěvku v době částečné nezaměstnanosti ( český „kurzarbeit“ ). Tuto problematiku řeší ustanovení § 115 předmětného zákona o zaměstnanosti. I ČMKOS se velkou mírou zasadila o tuto právní úpravu, která je pozitivním řešením pro zaměstnance, zaměstnavatele i stát. Mezi základní  podmínky poskytnutí příspěvku dle § 115 zákona č. 203/2015 Sb. lze uvést  :

  • Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti ( dále jen „příspěvek“ ) může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který není uveden v § 109 odst. 3 ZP, tj. zaměstnavateli mimo tzv. rozpočtovou sféru, na základě písemné dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1 ZP nebo z důvodu přerušení práce způsobené živelní událostí podle § 207 písm. b) ZP, pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci nejméně 20% stanovené týdenní pracovní doby
  • Taxativně vymezené podmínky poskytnutí příspěvku jsou stanoveny v § 115 v písm. a) až c) odstavce 1 a doklady, které je  nutné přiložit k žádosti jsou uvedeny v odst. 2 písm. a) až d) tohoto ustanovení.
  • Na základě zmíněné dohody, při splnění všech stanovených podmínek bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 70% průměrného výdělku, přičemž z této částky uhradí zaměstnavatel 50% a výše příspěvku státu prostřednictvím úřadu práce činí 20%. Výše příspěvku státu však činí nejvýše 12,5% průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí  kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku.
  • Příspěvek může být poskytován v době trvání překážky v práci nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu
  • V době sjednané pro poskytování příspěvku zaměstnavatel nerozváže se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a)  až  c) ZP.
  • § 115 odst. 4 zákona o zaměstnanosti obsahuje zmocnění k vydání nařízení vlády, které upraví další stanovené podmínky

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda